Usluge

Provedba geotehničkih istražnih radova i izrada projekata sanacije klizišta i odrona na državnim cestama Republike Hrvatske

Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju na okoliš za obilaznicu Draga Bašćanska i Jurandvor, duljine 4 km

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Nadzor nad preostalim radovima nad izgradnjom I. II. i III. etape državne ceste D427, čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - čvor Rujevica (A7) - građevinski radovi i prelaganje instalacija.

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru