Projekt
Kategorija
Novosti
10/07/2015
Poziv za javnu prezentaciju Studije izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija RH

Saznajte više
Novosti
03/11/2015
Poziv na javnu prezentaciju Studije opravdanosti zaobilaznice grada Vodica

Saznajte više
Novosti
06/11/2015
Javna prezentacija Studije opravdanosti zaobilaznice grada Vodica

Saznajte više
Novosti
16/03/2016
Poziv na javnu prezentaciju Studije izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča, dionica Vrvari-Bijela Uvala

Saznajte više
Novosti
16/03/2016
Studija izvodivosti Južne obilaznice Poreča - prezentacija

Saznajte više
Novosti
12/12/2016
Studija izvodivosti obilaznice Petrijevaca - prezentacija

Saznajte više
Novosti
12/12/2016
Tehnička brošura Mosta Pelješac

Saznajte više
Građenje
06/07/2018
Izgradnja zaobilaznice grada Vodica - 2. FAZA

Predmet ovog projekta je izgradnja zaobilaznice grada Vodica. Projekt se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji, na području grada Vodica. Sveukupno gledajući na cjelokupnoj novoj obilaznici duljine cca. 5.1 km predviđena je izvedba ukupno tri raskrižja u razini - dva sa postojećom državnom cestom D8, jedno sa županijskom cestom Ž6086, te četiri podvožnjaka. Trasa buduće prometnice na cijelom svojem dijelu presijeca postojeću mrežu lokalnih cesta, mjesnih uličica i poljskih putova, te je u skladu s tim vođeno računa da se omogući prometna komunikacija između područja s jedne i druge strane novo projektirane obilaznice.

Saznajte više
Građenje
06/07/2018
Dogradnja južnog kolnika državne ceste D2, Južna obilaznica Osijeka, dionica: Čvorište "Koridor Vc" - Čvorište "Tenjska"

OPERATIVNI PROGRAM PROMET ( OPP ) Lokacija zahvata nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji. Koridor projektirane južne obilaznice Osijeka u prostoru, teritorijalno pripada području grada Osijeka. Dogradnja južnog kolnika izrađena je u dužini od 12,087 km od čvora Josipovac (na silasku s A5) do čvora „Tenjska“, nakon kojega slijedi uklapanje na postojeći dvotračni kolnik. Osim ovog obnovljen je i dio sjevernog kolnika na području prijelaza preko željezničkih pruga M302 I L209 i Vinkovačke ceste, u dužini od 875 m. Na dionici je rekonstruirano i dograđeno 5 postojećih čvorova te izgrađen jedan novi čvor na Vinkovačkoj ulici, odnosno na županijskoj cesti Ž4086. Preko ovih čvorišta povezani su svi glavni prometni pravci državnih i županijskih cesta koji povezuju grad Osijek s područjima s južne i sjeverne strane grada. U sklopu navedenih povezivanja su i glavni transverzalni prometni pravci na državnim cestama D7 (koja rijeku Dravu prelazi u zapadnom dijelu Grada) i D518 (u čijem se nastavku po Ž4257 nalazi most preko Drave u središnjem dijelu Grada). U drugoj fazi izgradnje izvedena je rekonstrukcija sjevernog kolnika u duljini od L=875 m, od stacionaže 7+989 do 8+872, stacionirano po južnom kolniku. Rekonstrukcija obuhvaća uklanjanje višeg dijela nasipa da bi se mogao izgraditi zajednički nasip za oba kolnika da ne dođe do slijeganja prije izgrađenog nasipa. Na području obnove sjevernog kolnika izrađena je nova kolnička konstrukcija i obnovljen postojeći nadvožnjak „Bosutsko“ (kolnička, hidroizolacija, oštećeni dijelovi konstrukcije, rubnjaci, ograde, prometna oprema i slično). Obnovljeni dio sjevernog kolnika u tlocrtnom i visinskom smislu je na istoj poziciji kao što je bio i prije rekonstrukcije.

Saznajte više
Građenje
06/07/2018
Izgradnja splitske obilaznice, dionica 1: Plano - Kaštel Sućurac/ Kaštel Gomilica, LOT2: Kaštel Stari - Kaštel Sućurac / Kaštel Gomilica

OPERATIVNI PROGRAM PROMET ( OPP ) Predmet ovog projekta je izgradnja poddionice splitske obilaznice -LOT 2: Kaštel Stari-Kaštel Gomilica/Kaštel Sućurac koja predstavlja posljednju neizgrađenu poddionicu projekta Splitske obilaznice sa zapadne/Kaštelanske strane. Projekt uključuje izgradnju novog sjevernog kolnika (dvije prometne trake) i rekonstrukciju južnog postojećeg kolnika (dvije prometne trake). Duljina poddionice -LOT 2 iznosi 5 570,00 m. Projekt također uključuje izmještanje instalacija, te izgradnju/rekonstrukciju paralelnih/spojnih cesta na novu prometnicu. Projekt se nalazi u splitsko-dalamtinskoj županiji, u području grada Kaštela-Splita. Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2014. - 30.09.2017. god. Ukupna vrijednost projekta: 271.129.270,00 kn

Saznajte više
Građenje
06/07/2018
Izgradnja zaobilaznice grada Vodica - 1 FAZA

Predmet ovog projekta je izgradnja zaobilaznice grada Vodica. Projekt se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji, na području grada Vodica. Sveukupno gledajući na cjelokupnoj novoj obilaznici duljine cca. 5.1 km predviđena je izvedba ukupno tri raskrižja u razini - dva sa postojećom državnom cestom D8, jedno sa županijskom cestom Ž6086, te četiri podvožnjaka. Trasa buduće prometnice na cijelom svojem dijelu presijeca postojeću mrežu lokalnih cesta, mjesnih uličica i poljskih putova, te je u skladu s tim vođeno računa da se omogući prometna komunikacija između područja s jedne i druge strane novo projektirane obilaznice.

Saznajte više
Građenje
06/07/2018
Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama - 1. Faza i 2. Faza

Nositelj projekta: Hrvatske ceste d.o.o. Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2014. do 31.10.2016.

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Analiza izvedivosti na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena-Vrbovec 2-Bjelovar-Virovitica-granica Republike Mađarske

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Studija izvodivosti za Obilaznicu Petrijevaca

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Studija izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča: dionica Vrvari-Bijela Uvala

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Studija izvodivosti za Obilaznicu Nedelišće i Pušćina

Planirani zahvat dio je strategije uređenja mreže državnih cesta u okviru koje se planira izmještanje trasa državnih cesta izvan urbanih zona. Cilj izrade Studije je izrada analize opravdanosti izmještanja dionice državne ceste odnosno izgradnju obilaznice Nedelišća i Pušćina

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Studija opravdanosti: Istočna vezna cesta Slavonski Brod

U prvoj fazi planira se izgraditi prometnica ukupne duljine 4.5 km, od spoja s državnom cestom D514, do industrijske zone i područja luke Sl. Brod. U drugoj, budućoj fazi, planira se produžiti prometnicu prema graničnom prijelazu s BiH i mostu preko rijeke Save. Zahvat se veže na buduću istočnu obilaznicu Broda u BiH.

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Studija opravdanosti državne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka

Svrha ove studije je evaluirati infrastrukturni projekt spojne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka (Zagrebačka obala) koji bi osigurao vezu Mediteranskog koridora s lukom Rijeka. Studija će analizirati prihvatljivost projekta sa gospodarsko-demografskog, tehničkog, financijskoekonomskog i ekološkog aspekta.

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Studija izvodivosti: Obilaznica Dicma

Državna cesta D1 na području Splitsko - dalmatinske županije prolazi kroz područje općine Dicmo. Radi se uglavnom o tranzitnom prometu iz unutrašnjosti zemlje prema obali i obrnuto, a taj promet se znatno povećava tijekom turističke sezone. Obilaznicom Dicma tranzitni promet bi se preusmjerio izvan naselja, čime bi se postigla povećana sigurnost u prometu, skratilo vrijeme putovanja i doprinijelo zaštiti okoliša smanjenjem razine buke, kao i smanjenjem onečišćenja zraka.

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Plan provedbe za sanaciju opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske

Shodno Tematskom cilju OPKK 07-Promicanje održivog transporta i eliminacije uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama, Oznaka investicijskog prioriteta 7b-Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijalnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna čvorišta, a u skladu s točkom 2.A.5 Specifični ciljevi koji odgovaraju investicijskom prioritetu i očekivanim rezultatima ovaj projekt se odnosi na dobivanje poboljšanja cestovne sigurnosti na mjestima s visokim miješanim prometom i poboljšanjem cestovne infrastrukture, odnosno na prepoznavanje i uklanjanje/saniranje opasnih mjesta. Sanacijom opasnih mjesta pomoći će se sigurnosti prometa na cestama, na način da se ceste učine tolerantnije prema vozačkim pogreškama, poboljšat će se svijest o situaciji i smanjiti će se vjerojatnost sudara. Navedeni ciljevi su usklađeni s 4. Akcijskim programom Europske unije za sigurnost cestovnog prometa za razdoblje od 2011 do 2020. godine u kojem je glavni cilj smanjenje smrtno stradalih. Vezano uz sve gore navedeno, cilj ovog projekta, odnosno Plan provedbe za sanaciju opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske definirat će opasna mjesta, te dati prijedlog mjera za njihovu sanaciju, odnosno smanjenje broja nezgoda. Izrađeni materijal će zatim biti podloga za razvoj daljnje projektne dokumentacije sanacije opasnih mjesta na državnim cestama.

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Studija izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Studija izvedivosti ceste Dubrovnik - granica Crna Gora

Kompletiranje cestovne i općenito prometne mreže juga Hrvatske osnova je gospodarskog razvoja i homogenizacije prostora na nivou Republike, uspostavljanje cjelovitosti teritorija države i Dubrovačko - neretvanske županije kao i preuzimanje funkcija Jadransko - jonskog koridora do granice sa Crnom Gorom.

Saznajte više
Studije
06/07/2018
Izrada studije opravdanosti za zaobilaznicu grada Vodica

Saznajte više