Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu zemljištaJAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA
ZA IZGRADNJU NADCESTARIJE ĐAKOVO
U SVRHU OBAVLJANJA POSLOVA ODRŽAVANJA DRŽAVNIH CESTA

I. Predmet poziva
Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, obavještavaju sve pravne odnosno fizičke osobe da mogu dostaviti podatke o raspoloživosti i vlasništvu zemljišta za izgradnju Nadcestarije Đakovo, na području k.o. Đakovo, u svrhu moguće kupoprodaje sa sljedećim karakteristikama:

• Građevinsko zemljište površine 4.500,00 do 5.000,00 m2,
• Građevinsko zemljište bez objekata s namjenom izgradnje poslovnog prostora.

II. Uvjeti za predmetnu nekretninu
• Građevinska čestica treba se nalaziti uz državnu cestu oznake DC 7 (obilaznica Grada Đakova) na području k.o. Đakovo,
• Građevinsku česticu je moguće priključiti na državnu cestu sukladno važećoj građevinskoj i prometnoj regulativi
• Riješeni imovinsko-pravni odnosi odnosno da je građevinska čestica u vlasništvu 1/1 fizičke odnosno pravne osobe,
• Da je prostorno-planskom dokumentacijom na predmetnoj čestici dozvoljena gradnja i da postoji mogućnost osiguranja potrebne razine infrastrukturne opremljenosti (priključci za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, grijanje i drugo).

III. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja po ovom javnom pozivu imaju sve pravne odnosno fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva.

IV. Dokumentacija
Informacije, odnosno podaci o zemljištu, dostavljaju se u pisanom obliku, a trebaju sadržavati:

• Naziv/prezime, ime i sjedište/adresa vlasnika/ kontakt telefon, te adresa/lokacija zemljišta,
• Kraći opis zemljišta,
• ZK izvadak – ovjerena kopija ili original (ne stariji od 30 dana),
• Posjedovni list – ovjerena kopija ili original (ne stariji od 30 dana),
• Kopiju katastarskog plana s oznakom zemljišta (ne stariji od 30 dana),
• Izvod iz GUP-a o namjeni zemljišta,
• Uvjerenje – potvrda ovjerena od strane ponuditelja o razini infrastrukturne opremljenosti (priključci za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, grijanje i drugo), odnosno o mogućnostima osiguranja potrebne razine infrastrukture,
• Uvjerenje – Potvrda nadležne porezne uprave da vlasnik nema dospjelih i nepodmirenih obveza (ne starije od 30 dana).
• Navedenu cijenu u kn/m2 i ukupno za cijelu građevinsku česticu

Pored navedene dokumentacije, ukoliko je vlasnik nekretnine:
a) FIZIČKA OSOBA, potrebno je dostaviti i:
• Ovjerenu kopiju osobne iskaznice,
• Original ili ovjerenu kopiju potvrde o mjestu prebivališta (ne starija od 30 dana).

b) PRAVNA OSOBA, potrebno je dostaviti i :
• Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca (original ili ovjerena kopija);
• Dokaz – Potvrda od poslovne banke da račun ponuditelja nije blokiran,
• Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji i ovjerenu kopiju o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ukoliko je isti u sustavu PDV-a)

V. Podnošenje dokumentacije
Ponudu u zatvorenoj koverti s gore traženim informacijama, uz priloženu dokumentaciju s naznakom: “DOSTAVA PONUDE ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA“ po Javnom pozivu KLASA: 940-01/2012-01/518 od 26.10.2017.godine, dostavite poštom ili neposredno na adresu Hrvatske ceste d.o.o. PJ Osijek, Vukovarska 122, 31000 Osijek.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, PJ Osijek zadržava pravo koristiti prikupljene informacije isključivo u svrhu daljeg postupka kupovine te zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, provjeru iste ili eventualno dodatna pojašnjenja.
     
                                                                                         Hrvatske ceste d.o.o.
 


Sve informacije i obavijesti