Poziv na javni uvid i javnu raspravu


Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 41/16, 30/09, 55/13 i 153/13), strateška karta buke i konfliktna karta buke na dionicama državnih cesta u Republici Hrvatskoj stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.

Javni uvid i javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, od 30. siječnja 2017. do 28. veljače 2017.

Javnu raspravu koordiniraju i provode Hrvatske ceste d.o.o.

Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave javnosti će, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, biti omogućen javni uvid u elaborat „Strateška karta buke na dionicama državnih cesta u Republici Hrvatskoj“ na slijedećim lokacijama:

1. Hrvatske ceste d.o.o. Vukovarska 122, 31 000 Osijek
2. Hrvatske ceste d.o.o. K. P. Krešimira IV 25, 42 000 Varaždin
3. Hrvatske ceste d.o.o. R. Boškovića 22, 21 000 Split
4. Hrvatske ceste d.o.o. Stube Narodnog lista bb, 23 000 Zadar
5. Hrvatske ceste d.o.o. N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka
6. Hrvatske ceste d.o.o. Vončinina 3, 10 000 Zagreb

Rezultati strateške karte buke državnih cesta kojima upravljaju Hrvatske ceste d.o.o. mogu se pogledati na mrežnim stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.

Javno izlaganje o strateškoj karti buke na dionicama državnih cesta u Republici Hrvatskoj održat će se prema slijedećem rasporedu:

1. Rijeka – Hrvatske ceste d.o.o. N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka, 16.veljače 2017. u 11:00 sati
2. Zagreb – Hrvatske ceste d.o.o. Vončinina 3, 10 000 Zagreb, 17.veljače 2017. u 11:00 sati
3. Osijek – Hrvatske ceste d.o.o. Vukovarska 122, 31 000 Osijek, 21.veljače 2017. u 11:00 sati
4. Varaždin– Hrvatske ceste d.o.o. K. P. Krešimira IV 25, 42 000 Varaždin, 22.veljače 2017. u 11:00 sati
5. Split  – Hrvatske ceste d.o.o. R. Boškovića 22, 21 000 Split, 23.veljače 2017. u 11:00 sati
6. Zadar – Hrvatske ceste d.o.o. Stube Narodnog lista bb, 23 000 Zadar, 23.veljače 2017.g u 16:00 sati

Na javnom izlaganju predstavnici Hrvatskih cesta d.o.o. kao i predstavnici ovlaštenika (DARH 2 d.o.o.) koji je izradio stratešku kartu buke, prisutnima će odgovarati na postavljena pitanja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na stratešku kartu buke na dionicama državnih cesta u Republici Hrvatskoj mogu se do 28. veljače 2017. upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu dokumentaciju odnosno dostaviti u pisanom obliku na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o. Vončinina 3, 10 000 Zagreb
ili na adresu e-pošte: javnost@hrvatske-ceste.hr s napomenom „Strateška karta buke“.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća.

DOKUMENTACIJU PREUZMITE NA POVEZNICAMA U NASTAVKU:

Informacije o projektu

GP 01 - Grafički prikaz razreda jednakih razina buke indikatora Lden
GP 02 - Grafički prikaz razreda jednakih razina buke indikatora Lnight
GP 03 - Grafički prikaz razreda razlika razina buke indikatora Lday
GP 04 - Grafički prikaz razreda razlika razina buke indikatora Lnight


 


Sve informacije i obavijesti