Javna nabava


Hrvatske ceste d.o.o. su javni naručitelj koji sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) provodi postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave roba, radova i usluga.


Odjel za nabavu
Savka Brekalo, dipl.oec. šef Odjela
e-mail: savka.brekalo@hrvatske-ceste.hr
tel. (01) 4722 -510 ; fax. (01) 4722-511